Polityka prywatności określająca zasady przetwarzania danych osobowych przez AIO - Holistyczne Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO".

I. Postanowienia ogólne.

 1. Administrator AIO.
  Administratorem danych jest Pani Dominika Czerwik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Dominika Czerwik "Przemiana", z siedzibą pod adresem: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 25/4, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego ds. Gospodarki, NIP: 6372059530, REGON: 243487360, zwana dalej AIO - Holistyczne Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO".
 2. Kontakt AIO.
  AIO - Holistyczne Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO" w celu ułatwienia Konsumentowi AIO/Klientowi AIO kontaktu, składania reklamacji wskazuje następujące dane:
  • adres do korespondencji: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 25/4,
  • strona internetowa: https://centerofaio.com/,
  • numer telefonu: +48 573 149 137.
 3. Polityka prywatności AIO skierowana jest do Klienta AIO, będącego Konsumentem AIO, który nabywa Usługi AIO oferowane przez AIO - Holistyczne Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO".
 4. Definicje:
  • Administrator AIO - Pani Dominika Czerwik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Dominika Czerwik "Przemiana", z siedzibą pod adresem: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 25/4, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego ds. Gospodarki, NIP: 6372059530, REGON: 243487360,
  • Klient AIO - osoba będąca Konsumentem AIO, zawierająca Umowę AIO o świadczenie Usług AIO z AIO - Holistycznym Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO",
  • Konsument AIO - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zamówienia Usługi AIO realizowanej przez AIO - Holistyczne Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO" niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową,
  • Polityka prywatności AIO - niniejsza polityka prywatności określająca zasady przetwarzania danych osobowych przez AIO - Holistyczne Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO",
  • Umowa AIO - umowa zawierana przez Konsumenta AIO z AIO - Holistycznym Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO" podczas zgłoszenia na Usługi AIO realizowane przez Administratora AIO,
  • Usługa AIO, Zajęcia AIO - jedno ze świadczeń oferowanych przez AIO - Holistyczne Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO", takie jak: Warsztaty AIO, Sesje indywidualne AIO, Certyfikowane kursy AIO.

 II. Dane osobowe.

 1. AIO - Holistyczne Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO", na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/44/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 2016r. L 119/1), zwanego dalej "RODO", jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klientów AIO w celu korzystania z Usługi AIO i zawarcia Umowy AIO, rozliczenia Umowy AIO (rachunkowym), marketingu własnych usług, rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia przez Klienta AIO, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi AIO, a także w celach archiwizacyjnych.
 2. Dane osobowe Klientów AIO są przetwarzane również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług AIO - Holistycznego Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO". Klientowi AIO przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych. Klient AIO/Konsument AIO może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących AIO - Holistycznego Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO" lub jego partnerów.
 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych Klientów AIO jest następujący: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, numer telefonu, telefon kontaktowy.
 4. Klient AIO w celu prawidłowego rozstrzygnięcia reklamacji powinien podać co najmniej następujące dane osobowe: imię, nazwisko, ulica, nr domu, nr mieszkania, telefon kontaktowy.
 5. Klient AIO ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także do uzasadnionego żądania ich usunięcia.
 6. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 7. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych AIO - Holistyczne Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO" prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 25/4 lub elektronicznie poprzez zakładkę Kontakt na stronie internetowej https://centerofaio.com/.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia Usługi AIO drogą elektroniczną oraz wykonania umowy sprzedaży (Umowy AIO), czy rozpatrzenia reklamacji.
 9. Administrator AIO wyznaczył osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować korzystając z zakładki Kontakt na stronie internetowej https://centerofaio.com/.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu świadczenia Usług AIO drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży (Umów AIO) - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. w celu kierowania treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes AIO - Holistycznego Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO" (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadniony interes AIO - Holistycznego Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO" polega na przesyłaniu do Klienta AIO treści marketingowych w okresie świadczenia Usług AIO drogą elektroniczną, pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Klient AIO wyraził zgodę,
  3. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na AIO - Holistycznym Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO" na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  4. dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes AIO - Holistycznego Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO" (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), uzasadnionym interesem AIO - Holistycznego Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO" jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,
  5. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu AIO - Holistycznego Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO" polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes AIO - Holistycznego Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO" (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO).

III. Postanowienia końcowe.

 1. Zawarcie Umowy AIO jest równoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki prywatności AIO.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności AIO zastosowanie mają poniższe uregulowania:
  • regulamin świadczenia usług (Regulamin AIO) przez AIO - Holistyczne Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO", dostępny pod adresem internetowym: https://centerofaio.com/informacje/regulamin,
  • rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
  • kodeks cywilny (art. 556-576, Dz. U. 18 maja 1964r. nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami),
  • ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. 2014r. poz. 827 ze zm.).
 3. Klient AIO ma możliwość zapoznania się z ustawą z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, w której mowa o kodeksie dobrych praktyk (art. 2 pkt 5) na stronie internetowej: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071711206.