Regulamin świadczenia usług przez AIO - Holistyczne Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO".

I. Postanowienia ogólne.

 1. Organizator AIO.
  Organizatorem usług jest Pani Dominika Czerwik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Dominika Czerwik "Przemiana", z siedzibą pod adresem: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 25/4, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego ds. Gospodarki, NIP: 6372059530, REGON: 243487360, zwana dalej AIO - Holistyczne Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO".
 2. Kontakt AIO.
  AIO - Holistyczne Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO" w celu ułatwienia Konsumentowi AIO/Klientowi AIO kontaktu, składania reklamacji wskazuje następujące dane:
  • adres do korespondencji: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 25/4,
  • strona internetowa: https://centerofaio.com/,
  • numer telefonu: +48 573 149 137,
  • numer rachunku bankowego do dokonania płatności za zamówione przez Klienta AIO Usługi AIO: 71 1140 2004 0000 3302 7742 5146 (konto mBank).
 3. Regulamin skierowany jest do Klienta AIO, będącego Konsumentem AIO, który nabywa Usługi AIO oferowane przez AIO - Holistyczne Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO". Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych Usług AIO, w tym ceny, dostępne są na stronie internetowej: https://centerofaio.com/.
 4. Definicje:
  • Certyfikat AIO, Certyfikowany kurs AIO - Usługa AIO realizowana przez AIO - Holistyczne Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO", polegająca na grupowym oraz indywidualnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych (Zajęć AIO) z rozwoju duchowego, rozwoju osobistego, rozwoju zawodowego, psychologii lub innych, rozłożona w wyznaczonym i ustalonym czasie,
  • Klient AIO - osoba będąca Konsumentem AIO, zawierająca Umowę AIO o świadczenie Usług AIO z AIO - Holistycznym Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO",
  • Konsument AIO - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zamówienia Usługi AIO realizowanej przez AIO - Holistyczne Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO" niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową,
  • Organizator AIO - Pani Dominika Czerwik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Dominika Czerwik "Przemiana", z siedzibą pod adresem: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 25/4, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego ds. Gospodarki, NIP: 6372059530, REGON: 243487360,
  • Prowadzący AIO - osoba zapewniona przez Organizatora AIO bezpośrednio prowadząca Usługi AIO realizowane przez AIO - Holistyczne Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO",
  • Regulamin AIO - niniejszy regulamin świadczenia Usług AIO przez AIO - Holistyczne Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO",
  • Sesja indywidualna AIO - Usługa AIO realizowana przez AIO - Holistyczne Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO", polegająca na indywidualnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych (Zajęć AIO) z rozwoju duchowego, rozwoju osobistego, rozwoju zawodowego, psychologii lub innych,
  • Uczestnik AIO - Klient AIO zgłoszony do udziału w Usługach AIO realizowanych przez AIO - Holistyczne Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO" biorący udział w Zajęciach AIO,
  • Umowa AIO - umowa zawierana przez Konsumenta AIO z AIO - Holistycznym Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO" podczas zgłoszenia na Usługi AIO realizowane przez Organizatora AIO,
  • Usługa AIO, Zajęcia AIO - jedno ze świadczeń oferowanych przez AIO - Holistyczne Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO", takie jak: Warsztaty AIO, Sesje indywidualne AIO, Certyfikowane kursy AIO,
  • Warsztaty AIO - Usługa AIO realizowana przez AIO - Holistyczne Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO", polegająca na grupowym prowadzeniu zajęć dydaktycznych (Zajęć AIO) z rozwoju duchowego, rozwoju osobistego, rozwoju zawodowego, psychologii lub innych,
  • Zgłaszający AIO - osoba, która dokonuje prawidłowego Zgłoszenia AIO,
  • Zgłoszenie AIO - poprawne wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej AIO - Holistycznego Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO" lub zgłoszenie chęci uczestnictwa w Zajęciach AIO oferowanych przez AIO - Holistyczne Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO" drogą telefoniczną lub elektroniczną.

II. Dokonanie Zgłoszenia AIO i zawarcie Umowy AIO.

 1. Zgłoszenie chęci udziału w Zajęciach AIO, w tym przede wszystkim w Certyfikowanym kursie AIO, Sesjach indywidualnych AIO oraz Warsztatach AIO, następuje poprzez:
  • wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego na stronie: https://centerofaio.com/ w zakładce Kontakt oraz przesłanie go drogą elektroniczną za pośrednictwem strony: https://centerofaio.com/,
  • dokonanie zgłoszenia drogą telefoniczną pod numerem telefonu: +48 573 149 137,
  • dokonanie zgłoszenia bezpośrednio w siedzibie Organizatora AIO.
 2. Warunkiem poprawnego Zgłoszenia AIO jest podanie prawdziwych danych.
 3. Informacje o aktualnych Usługach AIO (Zajęciach AIO) świadczonych przez AIO - Holistyczne Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO" dostępne na stronie internetowej https://centerofaio.com/, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy AIO w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu Cywilnego, nie stanowią one oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Konsument AIO dokonując Zgłoszenia AIO za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej lub telefonicznie składa ofertę kupna określonych Usług AIO na warunkach podanych w opisie danej Usługi AIO.
 4. W przypadku Zgłoszeń AIO realizowanych drogą elektroniczną lub telefoniczną wraz z potwierdzeniem Zgłoszenia AIO, Konsument AIO drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail otrzyma dane do przelewu oraz termin zapłaty (jeżeli tak stanowi oferta).
 5. Zawarcie Umowy AIO na świadczenie przez AIO - Holistyczne Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO" Usługi AIO objętej Zgłoszeniem AIO następuje w chwili wniesienia całości opłaty (lub pierwszej części opłaty, jeżeli tak stanowi oferta) za wybrane Zajęcia AIO w terminie wskazanym przez AIO - Holistyczne Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO". Brak wniesienia zaliczki (pierwszej części opłaty) traktowany jest jako rezygnacja z dokonanego Zgłoszenia AIO. Brak wniesienia całości opłaty traktowany jest jako rezygnacja z udziału w Zajęciach AIO.
 6. Płatność uważa się za zrealizowaną po wpłynięciu środków na konto AIO - Holistycznego Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO".
 7. Po zawarciu Umowy AIO Klientowi AIO nie przysługują żadne rabaty i promocje oferowane w późniejszym terminie na daną Usługę AIO, na którą zawarta została Umowa AIO pomiędzy Klientem AIO a Organizatorem AIO.
 8. AIO - Holistyczne Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO" przystępuje do realizacji Umowy AIO w terminie, w którym przewidziana jest realizacja poszczególnych Zajęć AIO.
 9. Umowa AIO zostaje zawarta na czas świadczenia konkretnej Usługi AIO.

III. Ogólne warunki realizacji Zajęć AIO przez AIO - Holistyczne Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO".

 1. Uczestnik AIO zobowiązany jest stosować się do poleceń osób prowadzących Zajęcia AIO (Prowadzących AIO).
 2. W trakcie trwania Zajęć AIO Uczestnik AIO obowiązkowo wyłącza telefon komórkowy.
 3. Uczestnik AIO, który nie stosuje się do poleceń osób prowadzących Zajęcia AIO (Prowadzących AIO), zakłóca lub uniemożliwia prowadzenie Zajęć AIO, może zostać z nich usunięty przez Organizatora AIO lub Prowadzącego AIO. W takiej sytuacji Organizator AIO nie zwraca zapłaconych należności.
 4. Organizator AIO nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe lub majątkowe powstałe z przyczyn przez niego niezawinionych, lub które zostały spowodowane przez działanie lub zaniechanie osoby, za którą Organizator AIO nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Prowadzący AIO prowadzący Zajęcia AIO może ulec zmianie.
 6. Zajęcia AIO, które nie odbędą się z winy Organizatora AIO, zostaną zorganizowane w innym terminie.
 7. W razie nieobecności Klienta AIO/Uczestnika AIO na Zajęciach AIO, istnieje możliwość uczestnictwa w innych Zajęciach AIO oferowanych przez AIO - Holistyczne Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO", po wcześniejszej konsultacji z Organizatorem AIO i wyrażeniu przez Organizatora AIO na to pisemnej zgody. Opłaty za niewykorzystane Zajęcia AIO nie będą zwracane.
 8. Organizatorowi AIO przysługuje prawo odwołania Warsztatów AIO lub Sesji indywidualnych AIO, a w przypadku Certyfikowanego kursu AIO zmiany tematyki programu, w terminie do dnia planowanego rozpoczęcia Zajęć AIO. O takiej decyzji każdy Klient AIO/Uczestnik AIO zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową. W przypadku odwołania Zajęć AIO Organizator AIO zwraca Klientowi AIO/Uczestnikowi AIO wszystkie, albo w proporcjonalnej części do wykorzystanej Usługi AIO, wpłacone przez niego pieniądze.
 9. Organizator AIO ma prawo odwołać realizację Usług AIO na skutek siły wyższej rozumianej jako zdarzenie przyszłe, niezależne od Organizatora AIO oraz niemożliwe do zapobieżenia.
 10. Pokazowe Zajęcia AIO są bezpłatne, w przypadku nie zapisania się na inne Zajęcia AIO. Jeżeli natomiast Klient AIO/Uczestnik AIO zapisany jest na inne Zajęcia AIO, to pokazowe Zajęcia AIO są płatne, chyba że Organizator AIO zadecyduje w danym przypadku inaczej.
 11. Klient AIO może zrezygnować z udziału w Zajęciach AIO w każdym czasie przed ich rozpoczęciem. W tym celu powinien doręczyć na adres AIO - Holistycznego Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO" pisemne oświadczenie o rezygnacji z Zajęć AIO pod rygorem nieważności. W przypadku złożenia skutecznej rezygnacji Klientowi AIO przysługuje zwrot wpłaconej kwoty (chyba, że oferta stanowi inaczej). Pisemne poinformowanie AIO - Holistycznego Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO" o rezygnacji z udziału w Sesji indywidualnej AIO następuje poprzez:
  • wysłanie listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny Organizatora AIO, tj.: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 25/4,
  • wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego na stronie: https://centerofaio.com/ w zakładce Kontakt oraz przesłanie go drogą elektroniczną za pośrednictwem strony: https://centerofaio.com/,
  • osobiste doręczenie pisma do siedziby Organizatora AIO, tj.: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 25/4, za pisemnym potwierdzeniem odbioru pisma.

IV. Reklamacja usług.

 1. W przypadku, gdy Klient AIO/Uczestnik AIO uważa, że sposób realizacji Usługi AIO nie jest zgodny z Umową AIO lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania Usługi AIO, ma on prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie w formie elektronicznej, e-mailowej, korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie: https://centerofaio.com/ w zakładce Kontakt, lub przesyłając reklamację pisemną listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres AIO - Holistycznego Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO", lub osobiście doręczając pisemną reklamację do siedziby AIO - Holistycznego Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO" za pisemnym potwierdzeniem odbioru pisma, w terminie 14 dni od dnia wykonania Usługi AIO lub też od dnia, w którym zgodnie z Umową AIO Usługa AIO miała być wykonana. Reklamacje składane w formie ustnej lub telefonicznej nie będą rozpatrywane. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Klienta AIO/Uczestnika AIO (imię, nazwisko, ulica, nr domu, nr mieszkania, telefon kontaktowy – tak, by AIO - Holistyczne Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO" mogło zidentyfikować osobę składającą reklamację), nazwę Usługi AIO, której dotyczy Umowa AIO oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania Usługi AIO. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Klient AIO/Uczestnik AIO otrzyma pisemną odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta AIO/Uczestnika AIO z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl.
 4. Klient AIO/Uczestnik AIO będący Konsumentem AIO posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Klient AIO/Uczestnik AIO uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między klientem, a sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
  • Klient AIO/Uczestnik AIO uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. 2001, nr 113, poz. 1214),
  • Klient AIO/Uczestnik AIO może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między klientem, a sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z Konsumentem AIO/Klientem AIO/Uczestnikiem AIO, a związanych w wykonywaniem Umów AIO zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu AIO, jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd według przepisów postępowania cywilnego.
 6. Konsumentów AIO/Klientów AIO/Uczestników AIO obowiązuje Regulamin AIO w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania zakupu określonej Usługi AIO.

V. Odstąpienie od Umowy AIO.

 1. Klientowi AIO, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Umowy AIO, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w art. 35 Prawa konsumenckiego.
 2. Klient AIO ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Umowy AIO, w ustawowym terminie i nie później niż 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy AIO w warunkach opisanym w pkt V ust. 1 Klient AIO zobowiązany jest do zwrotu AIO - Holistycznemu Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO" poniesionych przez niego uzasadnionych kosztów.
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres mailowy lub korespondencyjny AIO - Holistycznego Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO", przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może wyglądać jak poniżej:

 

Formularz odstąpienia od Umowy AIO

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Dominika Czerwik "Przemiana"
ul. Kościuszki 25/4
40-048 Katowice

Ja ____________________, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy AIO o świadczenie następującej Usługi AIO ____________________.
Data zawarcia umowy to ____________________.
Imię i nazwisko Klienta AIO ____________________.
Adres Klienta AIO ____________________.
Telefon kontaktowy Klienta AIO ____________________.

Data ____________________
Podpis (tylko w przypadku, gdy formularz przesyłany jest w wersji papierowej) ____________________

 

 1. AIO - Holistyczne Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO" ma obowiązek niezwłocznie przesłać Klientowi AIO potwierdzenie otrzymania odstąpienia od Umowy AIO złożonego drogą elektroniczną.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy AIO zawartej na odległość Umowę AIO uważa się za niezawartą.
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy AIO, AIO - Holistyczne Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO" zwraca Klientowi AIO otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni, od dnia w którym doręczono AIO - Holistycznemu Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO" oświadczenie o wykonaniu prawa do odstąpienia od Umowy AIO.
 4. Jeżeli Konsument AIO złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy AIO zanim AIO - Holistyczne Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO" przyjęło jego ofertę, oferta przestaje obowiązywać.
 5. Klientowi AIO nie przysługuje prawo do odstąpienia w odniesieniu do następujących Umów AIO:
  • o świadczenie Usług AIO, jeżeli Organizator AIO wykonał w pełni Usługę AIO za wyraźną zgodą Klienta AIO/Uczestnika AIO, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora AIO Klient AIO utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi AIO - Holistyczne Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO" nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy AIO,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta AIO/Uczestnika AIO lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  • zawartej w drodze aukcji publicznej,
  • o świadczenie Usług AIO w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, Usług AIO związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie AIO oznaczono dzień lub okres świadczenia Usługi AIO,
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta AIO/Klienta AIO przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy AIO i po poinformowaniu go przez Organizatora AIO o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. Klientowi AIO nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy AIO po przystąpieniu przez AIO - Holistyczne Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO" do jej realizacji.

VI. Postanowienia końcowe.

 1. Zawarcie Umowy AIO jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu AIO.
 2. Wszelkie zdjęcia, materiały graficzne oraz teksty zamieszczone na stronie internetowej AIO - Holistycznego Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO" objęte są ochroną prawną. Zabrania się ich kopiowania oraz wykorzystywania bez pisemnej zgody AIO - Holistycznego Centrum Rozwoju Człowieka "Center of AIO".
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem AIO mają zastosowanie poniższe uregulowania:
  • Polityka prywatności AIO określająca zasady przetwarzania danych osobowych, dostępna pod adresem internetowym: https://centerofaio.com/informacje/polityka-prywatnosci,
  • kodeks cywilny (art. 556-576, Dz. U. 18 maja 1964 Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami),
  • ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. 2014r. poz. 827 ze zm.).
 4. Konsument AIO/Klient AIO/Uczestnik AIO ma możliwość zapoznania się z ustawą z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, w której mowa o kodeksie dobrych praktyk (art. 2 pkt 5) na stronie internetowej: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071711206.